Звіт емітента 2017р.

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

В.о. Голови правлiння

 

 

 

Тукiн Сергiй Борисович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13626422

4. Місцезнаходження емітента

69091 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя бул. Гвардiйський, буд. 153

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061) 224-09-12 (0612) 32-21-75

6. Електронна поштова адреса емітента

nata.k@astro-dnepr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

26.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://astro-dnepr.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки У складi рiчної iнформацiї АСТ "АСТРО-ДНIПРО" вiдсутнi:

- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством ;

-вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб;

- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки посада корпоративного секретаря не створена;

- iнформацiя про рейтингове агенство у зв'язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався (в статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольне (домiнуюче) становище).

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), опис бiзнесу та iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент оскiльки дiючим законодавством не передбачено розкриття цiєї iнформацiї;

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), опис бiзнесу та iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент оскiльки дiючим законодавством не передбачено розкриття цiєї iнформацiї;

- в статутному капiталi АСТ "АСТРО-ДНIПРО"  державна частка вiдсутня, до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, не передавалось. 

У звiтi вiдсутня:

- Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв,

- iнформацiя про дивiденди оскiльки, протягом звiтного перiоду дивiденди не сплачувались,

- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не проводились;

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв  - за звiтний перiод рiшення про попереднє надання згоди не затверджувалось;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод рiшення про  надання згоди не затверджувалось;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод рiшення про надання згоди не затверджувалось;

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки вони не випускались;

- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду - вiдомостей не було;

- текст аудиторського висновку оскiльки дiючим законодавством це не передбачено;

- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя(страховика/гаранта), тому що у звiтному перiодi Товариство не виступало поручителем (страховиком/гарантом) випуску боргових цiнних паперiв та є емiтентом цiнних паперiв;

- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

Пiсля звiтних подiй вiдбулися наступнi змiни:  Рiшенням Наглядової ради вiд 16.04.2018 припинено повноваження та звiльнено з посади Голови правлiння АСТ "АСТРО - ДНIПРО" Авраменка Сергiя Володимировича та призначено виконуючим обов'язки Голови правлiння АСТ "АСТРО - ДНIПРО" з 17.04.2018 Тукiна Сергiя Борисовича, тому вiн здiйснює пiдписання рiчної звiтностi за звiтний перiод.

 

 

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "АСТРО-ДНІПРО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А01 №031650

3. Дата проведення державної реєстрації

 28.06.1991

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 10355400.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

26

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.11

 СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 -

 -

 -

 -

10. Органи управління підприємства

Інформацiя про органи управлiння відсутня, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

 313399

3) Поточний рахунок

 26506057000925

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 -

5) МФО банку

 -

6) Поточний рахунок

 -

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова діяльність                                                                                                                                                                                                                                           

АВ № 499987        

25.05.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України                                                                                                                                                                                               

  .  .                                                                                             

Опис

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя. Термін ліцензії - безстроковий.

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авраменко Сергій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1955

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор  АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9. Опис    Голова правління здійснює управління поточною діяльністю АСТ. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління АТ підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ і Законом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, у Голови правління не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останніх п'яти років займав посади - Заступника голови правління, Генерального директора, обіймає посаду генерального директора АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153). Змін у складі посадових осіб Правління протягом 2017 року не було.

Рішенням Наглядової ради від 16.04.2018 припинено повноваження та звільнено з посади Голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" Авраменка Сергія Володимировича та призначено виконуючим обов'язки Голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" з 17.04.2018 Тукіна Сергія Борисовича.

 

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АТ "НОВИЙ ДНIПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9. Опис    До повноважень члена Правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду Головного бухгалтера, члена дирекції.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посади: головного бухгалтера, члена дирекції та посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153), головного бухгалтера АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

Змін у складі посадових осіб Правління протягом 2017 року не було.

Рішенням Наглядової ради від 16.04.2018 припинені повноваження члена правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" Д`яченко Тетяни Анатоліївни, на посаду члена правління нікого не призначено.

 

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самсонова Людмила Григорівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1956

5. Освіта**

середня-технічна

6. Стаж роботи (років)**

40

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

член Наглядової ради АСТ "АСТРО-ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 3 роки

9. Опис    НАГЛЯДОВА РАДА АТ здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління АТ. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років (у тому числі за договорами цивільно - правового характеру). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153) на підставі договорів цивільно - правового характеру. Протягом 2017 року Голова Наглядової ради акціями Товариства не володіла, не є представником акціонера та/або групи акціонерів, не є незалежним директором. Змін у складі посадових осіб Наглядової ради протягом 2017 року не було.

 

 

 

 

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соболєва Світлана Іванівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1962

5. Освіта**

середньо - технічна

6. Стаж роботи (років)**

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фахівець АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 3 роки

9. Опис    У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження, за рішенням  Голови наглядової ради, здійснює один із членів Наглядової ради. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду начальника відділу виплат, фахівця, співпрацює з АСТ "АСТРО - ДНІПРО" за договорами цивільно - правового характеру (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153), співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" за договорами цивільно - правового характеру (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

Член Наглядової ради протягом 2017 року акціями Товариства не володіла, не є представником акціонера та/або групи акціонерів, не є незалежним директором.

Змін у складі посадових осіб Наглядової ради  протягом 2017 року не було.

 

 

1. Посада

Ревізор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бредіхін Юрій Миколайович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1961

5. Освіта**

середня - технічна

6. Стаж роботи (років)**

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДСС", слюсар - ремонтник

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 5 років

9. Опис    Ревізор АТ здійснює перевірку фінансово-гоподарської діяльності АТ. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів.

Загальний стаж приблизно 41 рік. Протягом останніх п'яти років займав посаду: майстра дільниці, Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду майстра дільниці ПАТ "ДСС", м.Запоріжжя, Південне шосе,81. Зміни Ревізора протягом 2017 року не було.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АТ "НОВИЙ ДНIПРО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 безстроково

9. Опис    До повноважень головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду Головного бухгалтера, члена дирекції, члена правління.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2017 року займала посади: головного бухгалтера, члена дирекції та посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153), члена правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153). Зміни головного бухгалтера протягом 2017 року не було.

 

 

 

 

1. Посада

Заступник голови правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тукін Сергій Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1982

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Новий Дніпро"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9. Опис    До повноважень посадової особи належить виконання обов'язків керівника АСТ у разі відсутності Генерального директора, видавати в межах своїх повноважень вказівки та розпорядження, забезпечувати виконання договірних зобов'язань. 

Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років займав посади Інженер з комп`ютерних мереж, Директор, заступник генерального директора. Здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа підприємець) з 31.01.2003 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному році займав посаду Директора ТОВ "Новий Дніпро" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153), Заступника генерального директора АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153). Змін у складі посадових осіб Правління протягом 2017 року не було.

Рішенням Наглядової ради від 16.04.2018 призначено виконуючим обов'язки Голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" з 17.04.2018 Тукіна Сергія Борисовича.

 

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Авраменко Сергій Володимирович

 

9

0.00045454546

0

0

9

0

Член правління/Головний бухгалтер

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Самсонова Людмила Григорівна

 

0

0

0