19.06.2013

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

 

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 15.06.2013, прийнято рішення про приватне розміщення 26 768 640 (двадцять шість мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч шістсот сорок) простих іменних акцій в бездокументарній формі загальною номінальною вартістю 139 999 987,20 (сто тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 20 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків. Статутний капітал Товариства збільшиться до 150 355 387,20 (сто п’ятдесят мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч триста вісімдесят сім гривень 20 копійок) гривень.

Запропонована ціна продажу 1 (однієї) акції дорівнює номінальній вартості – 5,23 (п’ять гривень 23 копійки).

На дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу у емітента відсутня інформація про можливу зміну власника великого пакету акцій, збільшення частки у статутному капiталi акціонерів, які вже володіють пакетом у розмiрi 10 i більше відсотків акцiй емітента. Власниками, які володіють 10 і більше відсотків акцій емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу є: ПрАТ «СК «Кремінь» - володіє 391 971 простих іменних акцій Товариства, що становить 19,7966% статутного капіталу Товариства, ТОВ «Новий Дніпро» - володіє 627 429 простих іменних акцій Товариства, що становить 31,6883% статутного капіталу Товариства, ТОВ «Спорт-Тактика» - володіє 215 672 простих іменних акцій Товариства, що становить 10,8925% статутного капіталу Товариства, ТОВ «Донавтоком» - володіє 569 213 простих іменних акцій Товариства, що становить 28,7481% статутного капіталу Товариства.

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів Емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення відповідно становить 1 351,95% та 100,00%.

Акції, що розміщуються, надають їх власникам однакові права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку розміщення.

Оплата за акції здійснюється виключно за грошові кошти. Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються.

Акції Товариства розміщуються з метою залучення інвестицій для підвищення платоспроможності Товариства та виконання вимог Закону України «Про страхування». Отримані грошові кошти планується використати на придбання інвестиційних активів з метою підвищення платоспроможності Товариства.

Рішення про розміщення цінних паперів було прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів, на яких були присутні 3 акціонери, яким належить 1 198 642 голосуючих акцій, що складає 60,54% від загальної кількості акцій. Всі акції додаткового випуску розміщуються між акціонерами Товариства. Розміщення акцій між іншими інвесторами умовами розміщення не передбачений. На дату проведення загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен акціонер, у тому числі члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів.

Конвертації цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачено. Всі акції додаткового випуску розміщуються шляхом приватного розміщення між акціонерами Товариства у два етапи за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153.