26.04.2019 особлива інформація

Файл повідомлення підписаний електронно-цифровим підписом

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В.о. Голови правління

 

 

 

Тукін С.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13626422

5. Міжміський код та телефон, факс: 0617012265 061232275

6. Адреса електронної пошти: nata.k@astro-dnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://astro-dnepr.com.ua

 

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

24.04.2019 

900000 

32132,6 

2800,8938

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема характеру правочинів: укладення договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед АСТ «АСТРО - ДНІПРО» граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином); укладання договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань АСТ «АСТРО - ДНІПРО» перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином); договорів купівлі-продажу, міни, інших договорів щодо відчуження чи придбання іншим чином нерухомого майна, прав на нерухоме майно, цінних паперів та корпоративних прав, в тому числі здійснення внесків, вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб, інших договорів, якщо ринкова сукупна вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 200000 тис грн..

Граничної сукупної вартості правочинів: 900000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 32132,6 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2800,8938%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1386001;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 989551;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 989551;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.