30.05.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів

 Повідомлення з цифровим підписом

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

(Текст повідомлення для розміщення на веб-сайті Товариства)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів АСТ «АСТРО - ДНІПРО» відбудуться 30 червня 2020 р. о 13-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань порядку денного:
Питання проекту порядку денного
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання голови та членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Обрати Головою Лічильної комісії Меджину Ольгу Михайлівну, членом Лічильної комісії Руденко Олену Михайлівну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах.
2.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2019 рік.

3.Розподіл  прибутку  і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Покрити збиток АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за рахунок прибутку майбутніх періодів.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2019 рік.

5.Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2019 року.

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2019 року.

6.Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства.

Достроково припинити повноваження Ревізора АСТ «АСТРО – ДНІПРО» Бредіхіна Юрія Миколайовича з 30.06.2020.

Обрати з 01 липня 2020 р. Ревізором АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Зайцеву Наталію Георгіївну строком на п’ять років.

7.Затвердження плану дій щодо виконання Розпорядження №850 від 07.01.2018 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Затвердити план дій щодо виконання Розпорядження №850 від 07.01.2018 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства за адресою http://astro-dnepr.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 23 червня 2020 р., у день проведення зборів з 12-00 до 12-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено В.о.  Голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 

Участь акціонерів у загальних зборах здійснюється із дотриманням маскового режиму (у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках).

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1171,8

1132

Основні засоби (за залишковою вартістю)

297,6

329

Запаси 

0,7

-

Сумарна дебіторська заборгованість

104,1

54

Грошові кошти та їх еквіваленти

590,4

566

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3582,7

3593,9

Власний капітал

32265,8

32295,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10355,4

10355,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

374,8

438

Поточні зобов'язання і забезпечення

227,1

96

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-11,1

-46

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19800

19800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,005592

-0,023049

 

Загальна кількість акцій - 1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч) акцій у тому числі 1 979 925 простих іменних акцій та 75 привілейованих іменних акцій. Голосуючих акцій – 1 386 001 (один мільйон триста вісімдесят шість тисяч одна) акція станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

 

Довідки за тел. (0612) 701-22-65.

 https://paperless.com.ua/share/9W8zixw2NRoD6UFsVKgKjJ1yW3G3qnc0pLPdBnPDtec5719396