16.03.2017

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2017 р. о 1500 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 12 квітня 2017 р., у день проведення зборів з 14:00 до 14:45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність у встановленому законодавством порядку, тощо).

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2017 о 15.00, та проекти рішень щодо кожного з цих питань

Перше питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Лічильної комісії Єрмоленко Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства починають виконання свої обов’язків негайно.

Друге питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2016 рік.

Трете питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Покрити збиток АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах; 

Четверте питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2016 рік.

П’яте питання проекту порядку денного річних загальних зборів

Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2016 року.

Проект рішення:

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

32703

32711

Основні засоби

394

437

Довгострокові фінансові інвестиції

20266

20317

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11498

11506

Грошові кошти та їх еквіваленти

358

290

Нерозподілений прибуток

3614

3658

Власний капітал

32352

32415

Статутний капітал

10355

10355

Довгострокові зобов'язання

335

269

Поточні зобов'язання

16

27

Чистий прибуток (збиток)

-44

-322

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1980000

1980000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

30

29

 

Акціонери АСТ «АСТРО - ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО - ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 16 березня 2017

Довідки за тел. (061) 224-09-12.