04.01.2013

 

Про скликання позачергових Загальних зборів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів АСТ «АСТРО - ДНІПРО» відбудуться 05 лютого 2013 р. о 1700 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

 

Порядок денний:

1. Припинення повноважень секретаря Загальних зборів та обрання нового секретаря Загальних зборів АСТ «АСТРО - ДНІПРО».

2. Внесення змін до Статуту АСТ «АСТРО - ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

3. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою АСТ «АСТРО – ДНІПРО».

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО».

5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО».

6. Затвердження положення про Наглядову раду АСТ «АСТРО - ДНІПРО».

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АСТ «АСТРО - ДНІПРО» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром/переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 30 січня 2013 р., у день проведення зборів з 16:00 до 16:45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО - ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО - ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів призначено Голову правління  - Тихоновську Світлану Юріївну.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

 

Голова правління                                                                                 С.Ю. Тихоновська