Отчет эмитента 2011

Баланс на "31" грудня 2011 р.

Баланс на "31" грудня 2011 р._2

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ_2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ_3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ_5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ_6

Звіт про корпоративне управління

Банки, що обслуговують емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Основні відомості про емітента

Основні види діяльності

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ_2

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ОПИС БІЗНЕСУ

Інформація про органи управління емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про посадових осіб емітента

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_2

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_3

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_4

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_5

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_6

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_7

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_8

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ_9

ЗВІТ про рух грошових коштів

ЗВІТ про рух грошових коштів_2

Титульний аркуш

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ_2

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Інформація про загальні збори акціонерів

Зміст

Інформація про зобов'язання емітента