24.03.2016

Про скликання річних Загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2016 р. о 1600 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

 

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства.

5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2015 року.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

 

2015 рік

2014 рік

Усього активів

32711

33084

Основні засоби

437

470

Довгострокові фінансові інвестиції

20317

20694

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11506

11454

Грошові кошти та їх еквіваленти

290

305

Нерозподілений прибуток

3658

3980

Власний капітал

32415

32755

Статутний капітал

10355

10355

Довгострокові зобов’язання

269

251

Поточні зобов’язання

27

78

Чистий прибуток (збиток)

-322

967

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

1980000

1980000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29

17

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 20 квітня 2016 р., у день проведення зборів з 1500 до 1545 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Заступника голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 23.03.2016р.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

Голова правління                                                                            С.В. Авраменко