Зміна складу посадових осіб АСТ АСТРО - ДНІПРО

Файл повідомлення з цифровим підписом

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

01.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В.о. Голови правління

 

 

 

Тукін С.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13626422

5. Міжміський код та телефон, факс: 0612240912, д/н

6. Адреса електронної пошти: office@astro-dnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://astro-dnepr.com.ua

 

01.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

30.06.2020

обрано

Ревізор акціонерного товариства

Зайцева Наталія Георгіївна

д/н

0

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціонерів 30.06.2020 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА  «АСТРО-ДНІПРО» від 30.06.2020.

Зайцева Наталія Георгіївна обрана на посаду Ревізор акціонерного товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу:  п"ять років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, начальник планово - економічного відділу, працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу, бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє. 

 

 

 

 

 

 

30.06.2020

припинено повноваження

Ревізор акціонерного товариства

Бредіхін Юрій Миколайович

д/н

0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів 30.06.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «АСТРО-ДНІПРО» б/н від 30.06.2020.

Посадова особа Бредіхін Юрій Миколайович, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2012 по 28.04.2015 та з 29.04.2015 по 30.06.2020.

На посаду Ревізора АСТ "АСТРО - ДНІПРО" обрано Зайцеву Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.