31.10.2019 Повідомлення про збори акціонерів

Повідомлення з цифоровим підписом

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 01 грудня 2019 р. о 1000 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання проекту порядку денного
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Обрати Головою Лічильної комісії Кльоц Наталію Володимирівну, членом Лічильної комісії Зайцеву Наталію Георгіївну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Тукіна Сергія Борисовича,  секретарем Загальних зборів акціонерів Білик Вікторію Георгіївну.

Встановити, що Голова та секретар Загальних зборів акціонерів виконують свої функції (повноваження) відповідно до діючого законодавства України, Статуту та інших внутрішніх положень АСТ «АСТРО - ДНІПРО» до обрання Загальними зборами інших Голови та секретаря Загальних зборів.

3. Припинення повноважень усього складу Наглядової ради та члена Наглядової ради.

Припинити з 01 грудня 2019 р. повноваження усього складу Наглядової ради та члена Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Соболєвої Світлани Іванівни.

4. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Обрати з 02 грудня 2019 р. Головою Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Соболєву Світлану Іванівну та членом Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Боденко Ганну Георгіївну строком на три роки.

Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження без оплати винагороди, надати В.о. Голови правління Товариства повноваження на підписання від імені Товариства цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства за адресою http://astro-dnepr.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 26 листопада 2019 р., у день проведення зборів з 09.00 до 09.45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено В.о.  Голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 
Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Довідки за тел. (061) 220-28-27.