12.04.2012

Про доповнення порядку

денного річних Загальних зборів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що за пропозицією акціонера було доповнено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться 24 квітня 2012 року о 1700 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4, та затверджено його в наступній редакції (з урахуванням змін):

 

1. Припинення повноважень голови та члена лічильної комісії та обрання нових голови та членів лічильної комісії АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

2. Припинення повноважень секретаря загальних зборів та обрання нового секретаря загальних зборів АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

5. Розподіл прибутку та збитків АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та Ревізора АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

7. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

8. Внесення змін до статуту АСТ «АСТРО-ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

 

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з доповненого питання порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із доповненим питанням порядку денного річних Загальних зборів, призначено Голову правління Тихоновську Світлану Юріївну.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

 

З повагою,

Голова правління                                                                               С.Ю. Тихоновська