14.03.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2014 р. о 17-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства.

5. Скасування рішень загальних зборів Товариства прийнятих 15.06.2013 про:

а) збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

б) приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій;

в) затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;

г) визначення уповноваженого органу Товариства якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у встановлених випадках; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

д) визначення уповноваженої особи та надання їй повноважень проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

6. Внесення змін до статуту Товариства та їх державна реєстрація.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

 

2013 рік

2012 рік

Усього активів

32068

32511

Основні засоби

508

545

Довгострокові фінансові інвестиції

19769

20018

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11475

11747

Грошові кошти та їх еквіваленти

184

130

Нерозподілений прибуток

3058

3550

Власний капітал

31845

32337

Статутний капітал

10355

10355

Довгострокові зобов’язання

182

-

Поточні зобов’язання

41

9

Чистий прибуток (збиток)

-492

15725

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

1980000

1980000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

6

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2014 р., у день проведення зборів з 16-00 до 16-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління - Тихоновську Світлану Юріївну.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.