16.03.20 Повідомлення

Файл повідомлення с цифровим підписом

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

13.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В.о. Голови правління

 

 

 

Тукін С.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13626422

5. Міжміський код та телефон, факс: 0612240912 0612322145

6. Адреса електронної пошти: nata.k@astro-dnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://astro-dnepr.com.ua

 

16.03.2020

(адреса сторінки)

(дата)

 


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


з/п 

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

13.03.2020

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"

24559002

19,796564

0

Зміст інформації: 

На підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 06.03.2020, дата отримання інформації від ПАТ "Національний депозитарій України" 13.03.2020, відбулись зміни акціонерів, яуим належать голосуючі акції.

 Згідно із зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ" ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 24559002, внаслідок відчуження зменшився з 19,796564% та складає 0%.

У Товаристві відсутня інформація яким чином (прямо чи опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної ососби, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13.03.2020

Приватне акціонерне товариство "Укргазотрейд"

33717616

0

18,834696

Зміст інформації: 

На підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 06.03.2020, дата отримання інформації від ПАТ "Національний депозитарій України"  13.03.2020, відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції.

Згідно із зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Укргазотрейд", ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 33717616, внаслідок придбання збільшився з 0% до 18,834696%

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 18,834696%;

У Товариства відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної ососби, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнено.