07.03.2015

Про скликання позачергових Загальних зборів

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 25 березня 2015 р. о 14.30 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням протягом 2014 та 2015 року.

3. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО».

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 19 березня 2015 р., у день проведення зборів з 1330 до 1415 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено Голову правління - Тихоновську Світлану Юріївну.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

 

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

Голова правління                                                                               С.Ю. Тихоновська