22.03.2019

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2019 р. о 1600 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн.4.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання проекту порядку денного
 
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
 
Обрати Головою Лічильної комісії Боденко Ганну Георгіївну членом Лічильної комісії Васильєву Інну Петрівну. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 

Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2018 рік.

 

3. Розподіл  прибутку  і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Покрити збиток АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

 

Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2018 рік.

5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2018 року.

 

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2018 року.

 

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись АСТ «АСТРО - ДНІПРО» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення в ході поточної господарської діяльності, а саме:

а) укладення договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед АСТ «АСТРО - ДНІПРО» граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином) при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (правочинів), за виключенням зазначених у п. в);

б) укладання договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань АСТ «АСТРО - ДНІПРО» перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином) при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (правочинів), за виключенням зазначених у п. в);

в) укладання договорів купівлі-продажу, міни, інших договорів щодо відчуження чи придбання іншим чином нерухомого майна, прав на нерухоме майно, цінних паперів та корпоративних прав, в тому числі здійснення внесків, вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

Гранична сукупна вартість усіх договорів (значних правочинів), зазначених у пунктах а), б), в), не повинна перевищувати 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Голову правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» або особу, яка виконує його обов’язки або діє за довіреністю Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства договорів (значних правочинів), в тому числі їх підписувати від імені АСТ «АСТРО - ДНІПРО» в рамках встановленого розміру, за умови обов’язкового попереднього погодження із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (значних правочинів).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 18 квітня 2019 р., у день проведення зборів з 1500 до 1545 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 3.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено В.о. голови правління – Тукіна Сергія Борисовича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 
Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо акціонером не укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
 
Загальна кількість акцій - 1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч) акцій у тому числі 1 979 925 простих іменних акцій та 75 привілейованих іменних акцій та голосуючих акцій – 1 386 001 (один мільйон триста вісімдесят шість тисяч одна) акція станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

Довідки за тел. (061) 224-09-12.