15.06.2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 червня 2013 року о 1700 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АСТ «АСТРО-ДНІПРО», а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

4. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

5. Визначення уповноваженого органу Товариства якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у встановлених випадках; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Визначення уповноваженої особи та надання їй повноважень проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

7. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора  АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

8. Внесення змін до статуту АСТ «АСТРО-ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром/переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 11 червня 2013 р., у день проведення зборів з 1600 до 1645 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено Голову правління – Тихоновську Світлану Юріївну.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.

Довідки за тел. (061) 224-09-12