12.05.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» повідомляє, що 26 квітня 2016 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства якими були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бєлоцерковську Олену Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів Кльоц Наталію Володимирівну. Термін повноважень Голови та секретаря Загальних зборів АСТ «АСТРО - ДНІПРО» - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та секретаря Загальних зборів. Голова та секретар Загальних зборів Товариства починають виконання свої обов’язків негайно.

Обрати Головою Лічильної комісії Боденко Ганну Георгіївну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства починають виконання свої обов’язків негайно.  

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

2. Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за 2015 рік

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

3. Покрити збиток АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

4. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління, Ревізора АСТ «АСТРО – ДНІПРО».

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

5. Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Правлінням АСТ «АСТРО – ДНІПРО» протягом 2015р.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

6. Не розглядати шосте питання порядку денного про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

7. Не розглядати сьоме питання порядку денного про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

8. попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись АСТ «АСТРО - ДНІПРО» протягом не більш як одного року в ході поточної господарської діяльності, а саме:

а) укладення договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед АСТ «АСТРО - ДНІПРО» граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином) при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (правочинів), за виключенням зазначених у п. в);

б) укладання договорів (вчинення значних правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань АСТ «АСТРО - ДНІПРО» перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб граничною сукупною вартістю в межах статутного капіталу Товариства на дату його укладення (вчинення) за кожним договором (значним правочином) при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (правочинів), за виключенням зазначених у п. в);

в) укладання договорів купівлі-продажу, міни або придбання іншим чином, в тому числі здійснення внесків, вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб, цінних паперів та корпоративних прав на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів)гривень.

Гранична сукупна вартість усіх договорів (значних правочинів), зазначених у пунктах а), б), в), не повинна перевищувати 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Голову правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» або особу, яка виконує його обов’язки або діє за довіреністю Товариства, протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства договорів (правочинів), в тому числі їх підписувати від імені АСТ «АСТРО - ДНІПРО» в рамках встановленого розміру, за умови обов’язкового попереднього погодження із Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» таких договорів (правочинів).

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

 

Голова правління      

АСТ «АСТРО – ДНІПРО»                                                              С.В. Авраменко