Річний звіт емітента 2016

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Авраменко Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма емітента

 Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13626422

4. Місцезнаходження емітента

69091 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя бул. Гвардiйський, буд. 153

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061) 224-09-12 (0612) 32-21-75

6. Електронна поштова адреса емітента

astro-dnepr@bk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://astro-dnepr.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки У складi рiчної iнформацiї АСТ "АСТРО-ДНIПРО" вiдсутнi:

- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством ;

-вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб;

- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки посада корпоративного секретаря не створена;

- iнформацiя про рейтингове агенство у зв'язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався (Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольне становище).

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), опис бiзнесу та iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент оскiльки дiючим законодавством не передбачено розкриття цiєї iнформацiї;

- в статутному капiталi АСТ "АСТРО-ДНIПРО"  державна частка вiдсутня, до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, не передавалось. 

У звiтi вiдсутня:

- Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, оскiльки емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв,

- iнформацiя про дивiденди оскiльки, протягом звiтного перiоду дивiденди не сплачувались,

- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не проводились;

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

- у складi особливої iнформацiї повiдомлення про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв що було прийнято на Загальних зборах Товариства, якi вiдбулися 26.04.2016 у зв'язку з тим, що рiшення НКЦПФР вiд 12.04.2016  № 410 набрало чинностi 20.06.2016, тобто пiсля проведення загальних зборiв;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтний перiод рiшення про надання згоди не затверджувалось.

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки вони не випускались;

- текст аудиторського висновку оскiльки дiючим законодавством це не передбачено;

- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя(страховика/гаранта), тому що у звiтному перiодi Товариство не виступало поручителем (страховиком/гарантом) випуску боргових цiнних паперiв та є емiтентом цiнних паперiв;

- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

 

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО  "АСТРО-ДНІПРО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А01 №031650

3. Дата проведення державної реєстрації

 28.06.1991

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 10355400.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

30

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.11

 СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 -

 -

 -

 -

10. Органи управління підприємства

Інформацiя про органи управлiння відсутня, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

 313399

3) Поточний рахунок

 26506057000925

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 -

5) МФО банку

 -

6) Поточний рахунок

 -

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова діяльність                                                                                                                                                                                                                                           

АВ № 499987        

25.05.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України                                                                                                                                                                                               

  .  .                                                                                             

Опис

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя. Термін ліцензії - безстроковий.

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Голова правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авраменко Сергій Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 693223 21.06.2002 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор  АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9) опис    Голова правління здійснює управління поточною діяльністю АСТ. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління АТ підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ і Законом.

 

29.02.2016р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА "АСТРО - ДНІПРО" було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, (протокол б/н від 29.02.2016) про звільнення з 29.02.2016 Голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" Тихоновської Світлани Юріївни за угодою сторін, перебувала на посаді з 02.12.2010 по 29.02.2016 та обрання з 01.03.2016 Головою правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО", за поданням Наглядової ради, Авраменка Сергія Володимировича.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, у Голови правління не має. Загальний стаж роботи - 41 рік, загальний стаж керівної роботи - 29 років. Протягом останніх п'яти років займав посади - Заступника голови правління, Генерального директора, обіймає посаду генерального директора АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

 

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 243234 25.07.1996 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АТ "НОВИЙ ДНIПРО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9) опис    До повноважень члена Правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства.

29.02.2016р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА "АСТРО - ДНІПРО" було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, (протокол б/н від 29.02.2016) про припинення повноваження з 29.02.2016 Члена правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" Лобанової Наталі Володимирівни, перебувала на посаді з 01.10.2012 по 29.02.2016 та обрання з 01.03.2016 Членом правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО", за поданням Наглядової ради, Д`яченко Тетяни Анатоліївни.

Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду Головного бухгалтера, члена дирекції.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посади: головного бухгалтера, члена дирекції та посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153), головного бухгалтера АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

 

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самсонова Людмила Григорівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 846952 04.08.2005 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня-технічна

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

член Наглядової ради АСТ "АСТРО-ДНІПРО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 3 роки

9) опис    НАГЛЯДОВА РАДА АТ здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління АТ. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років (у тому числі за договорами цивільно - правового характеру), стаж керівної роботи 4 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Співпрацює з АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153) на підставі договорів цивільно - правового характеру. Голова Наглядової ради акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера та/або групи акціонерів, не є незалежним директором.

 

 

 

 

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соболєва Світлана Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЮ 094408 18.06.2008 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середньо - технічна

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фахівець АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 3 роки

9) опис    У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження, за рішенням  Голови наглядової ради, здійснює один із членів Наглядової ради. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років, стаж керівної роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду начальника відділу виплат, співпрацює з АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153) за договорами цивільно - правового характеру, обіймає посаду фахівця АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

Член Наглядової ради акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера та/або групи акціонерів, не є незалежним директором.

 

 

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бредіхін Юрій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 458560 23.04.1997 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1961

5) освіта**

середня - технічна

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДСС", слюсар - ремонтник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2015 на 5 років

9) опис    Ревізор АТ здійснює перевірку фінансово-гоподарської діяльності АТ. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів.

Загальний стаж приблизно 40 років, стаж керівної роботи 3 роки. Протягом останніх п'яти років займав посаду: майстра дільниці, Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду майстра дільниці ПАТ "ДСС", м.Запоріжжя, Південне шосе,81.

 

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 243234 25.07.1996 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер АТ "НОВИЙ ДНIПРО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014 безстроково

9) опис    До повноважень головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду Головного бухгалтера, члена дирекції.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2016 року займала посади: головного бухгалтера, члена дирекції та посаду працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153), члена правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 153).

 

 

 

 

1) посада

Заступник голови правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тукін Сергій Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 768543 23.05.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Новий Дніпро"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.03.2016 безстроково

9) опис    До повноважень посадової особи належить виконання обов'язків керівника АСТ у разі відсутності голови правління, видавати в межах своїх повноважень вказівки та розпорядження, забезпечувати виконання договірних зобов'язань. 

29.02.2016р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА "АСТРО - ДНІПРО" було прийнято рішення про введення до складу Правління посади Заступника голови правління та обрання з 01.03.2016 на посаду Заступника голови правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО" Тукіна Сергія Борисовича.

Загальний стаж роботи 10 років, стаж керівної роботи 3 роки. Протягом останніх п'яти років займав посади Інженер з комп`ютерних мереж, Директор. Здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа підприємець) з 31.01.2003. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду Директора ТОВ "Новий Дніпро" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153), Заступника генерального директора АТ "НОВИЙ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, бул Гвардійський, буд. 153).

 

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Авраменко Сергій Володимирович

СВ 693223 21.06.2002 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області

9

0.00045454546

9

0

0