12.04.2019 Особлива інформація

Файл повідомлення з цифровим підписом.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

12.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В.о. Голови правління

 

 

 

Тукін С.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНIПРО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69091, Запорiзька, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13626422

5. Міжміський код та телефон, факс: 0917012265 0612322175

6. Адреса електронної пошти: nata.k@astro-dnepr.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://astro-dnepr.com.ua

 

12.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

11.04.2019

Призначено

Виконуючий обов`язки Головного бухгалтера

Зайцева Наталія Георгіївна

д/н

0

Зміст інформації: 

Рішення про призначення прийнято В.о. Голови правління 11.04.2019 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Зайцевої Н.Г. та наказу по Товариству №04-к від 11.04.2019.

Посадова особа Зайцева Наталія Георгіївна призначена на посаду Виконуючий обов`язки Головного бухгалтера.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: з 11.04.2019 до призначення нового головного бухгалтера.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, начальник планово-економічного відділу, працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.