26.03.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2015 р. о 15-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства.

5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2014 та 2015 року.

6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Період

 

2014 рік

2013 рік

Усього активів

33128

32074

Основні засоби

470

508

Довгострокові фінансові інвестиції

20694

19769

Запаси

--

--

Сумарна дебіторська заборгованість

11498

11475

Грошові кошти та їх еквіваленти

305

184

Нерозподілений прибуток

4024

3105

Власний капітал

32799

31851

Статутний капітал

10355

10355

Довгострокові зобов’язання

251

182

Поточні зобов’язання

78

41

Чистий прибуток (збиток)

967

- 492

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

1980000

1980000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

20

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 22 квітня 2015 р., у день проведення зборів з 14-00 до 14-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління - Тихоновську Світлану Юріївну.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2015р.