04.03.2016

 

 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ 13626422

3. Місцезнаходження 69091 місто Запоріжжя бульвар Гвардійський, будинок 153

4. Міжміський код, телефон та факс (061)224-09-12 (0612)32-21-75

5. Електронна поштова адреса astro-dnepr@bk.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://astro-dnepr.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «АСТРО - ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 13626422, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, тел. (061) 224-09-12, електронна поштова адреса astro-dnepr@bk.ru, сторінка в мережі Інтернет http://astro-dnepr.com.ua) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, (протокол б/н від 29.02.2016) про:

 звільнення з 29.02.2016 Голови правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Тихоновської Світлани Юріївни (згоду на розкриття паспортних даних не дала), за угодою сторін, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 02.12.2010 по 29.02.2016;

припинення з 29.02.2016, за власним бажанням, повноважень члена Правління Лобанової Наталії Володимирівні (паспорт СА 182330 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.05.1996), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 01.10.2012 по 29.02.2016;

Також, Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО», (протокол б/н від 29.02.2016), було прийнято рішення про:

 обрання з 01.03.2016 Головою правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Авраменка Сергія Володимировича (паспорт СВ 693223 виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл. 21.06.2002), безстроково, володіє 9 акціями іменними привілейованими, що становить 0,005% від статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, закінчив Донецький інститут радянської торгівлі у 1981 році, за спеціальністю економіка торгівлі; загальний стаж роботи 41 рік, протягом останніх п'яти років займав посаду Заступника голови правління АСТ «АСТРО – ДНІПРО», працює в АТ «НОВИЙ ДНІПРО» на посаді Генерального директора; не є афілійованою особою Товариства; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні;

обрання з 01.03.2016 Заступником голови правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Тукіна Сергія Борисовича (паспорт СА 768543 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 23.05.1998), безстроково, акціями Товариства не володіє, , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, закінчив: Запорізький коледж радіоелектроніки за спеціальністю «Виробництво електронно-обчислювальної техніки» і здобув кваліфікацію техніка – електроніка у 2001 році; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобув кваліфікацію бакалавр з менеджменту у 2004 році; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» і отримав вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера - економіста; останнє місце роботи  ТОВ «НОВИЙ ДНІПРО» Директор; загальний стаж роботи 9 років 5 місяців, протягом останніх п'яти років працював на посаді інженера з комп’ютерних систем та на посаді директора; здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа підприємець) з 31.01.2003; не є афілійованою особою Товариства; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні;

обрання з 01.03.2016 членом правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Д`яченко Тетяни  Анатоліївни (СА 243234 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 25 липня 1996 р.), безстроково, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, закінчила Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю облік і аудит та здобула кваліфікацію економіста; займає посаду Головного бухгалтера АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та Головного бухгалтера АСТ «АСТРО – ДНІПРО»; загальний стаж роботи 24 роки, протягом останніх п'яти років працює в АТ «НОВИЙ ДНІПРО» на посаді Головного бухгалтера та в АСТ «АСТРО –ДНІПРО» на посаді Головного бухгалтера за сумісництвом; не є афілійованою особою Товариства; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

 

 

 

Авраменко С.В.